منوی اصلی
دسته دوره آموزش ابتدایی 48 مطلب
Page 1 of 512345

دانلود کتاب هدیه های آسمان پایه ششم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما همکار محترم؛ به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی  یادگیری در آموزش این کتاب، توجّه شما به چند نکته جلب می شود: 1 به منظور تحقّق اهداف دروس، آیات و احادیث بسیاری به کار گرفته شده است تا دانش آموزان به تدریج دریابند که دین را باید از منابع معتبر آن )کلام خدا و معصومان( دریافت کنند که از هر خطا و اشتباهی به دور هستند. 2 برای تثبیت و تعمیق مطالب در پایان برخی از دروس، بخشی با عنوان نیایش آمده است. 3 مراجعه به راهنمای معلّم برای تدریس این کتاب ضروری است. 4 تدریس برخی دروس می تواند به صورت پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون و یا احساس نیاز آموزگار، ...
بازدید : 416 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان

مطالعات اجتماعی یک حوز هی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …( بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنام هی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوز هی موضوعی انتخاب شده است: ١ فضا و مکان ٢ زمان، تداوم و تغییر ٣ فرهنگ و هویت ٤ نظام اجتماع ی ٥  منابع و فعّالیت های اقتصادی هریک از این حوزه ها به تعدادی از این رشته های مذکور ...
بازدید : 427 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه ششم

دانش آموزان عزىز سعى کنىم همه ى کتاب هاى درسى خود به وىژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آىات نورانى قرآن کرىم است به خوبى نگهدارى کنیم و در رعاىت پاکىزگى و احترام به آن بکوشىم. همچنین خوب است در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم. همکاران عزىز و دانش آموزان گرامى اىن کتاب به وسىله ی لوح فشرده )کتاب گویا(، که قبلاً در اختىار ادارات کلّ آموزش و پرورش استان ها قرار گرفته است، تدرىس مى شود. استفاده از اىن لوح در خارج از کلاس نىز توصىه مى شود؛ دانش آموزان عزىز مى توانند با همکارى معلّم محترم، نسبت به تهىه ی لوح فشرده ی آموزش قرآن پایه ی ششم از طرىق نماىندگى انتشارات مدرسه در تمام شهرستان ها اقدام کنند. پدر و مادرگرامى ! فرزند، هدیه و ...
بازدید : 364 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب علوم تجربی پایه ششم

علوم تجربی یکی از حوزه های یادگیری برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی، کوشش انسان برای درک واقعیت های آفرینش و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از آفرینش الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می شود. به همین دلیل باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید، سودمند و هدفدار در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجّه قرار گیرد تا بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر ...
بازدید : 327 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم

چند دقیقه ذهن خود را برای یک پرواز خیالی آزاد بگذارید. حال به درس تفکّر و پژوهش و روش آن فکر کنید! فکر می کنید موضوع و روش درس تفکّر و پژوهش چگونه است؟ کتاب تفکّر و پژوهش چگونه کتابی است؟ چه تصویری پیش خود مجسّم می کنید؟ آیا کلا سهایی را مجسّم می کنید که دانش آموزان در حال گوش دادن به یک سخنرانی درباره ی تفکّر و پژوهش و فایده های آن هستند؟ یا کلاسی که دانش آموزان دائم در بسیار دور از واقعیت است. در » تفکّر و پژوهش « حال انجام دادن تکالیف هستند؟ چنین تصوّراتی درباره ی درس درس تفکّر و پژوهش شما می آموزید به کنجکاوی های خود توجّه کنید؛ پرسش و کاوش کنید؛ لذا در این ساعت، پرس شها ...
بازدید : 653 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ریاضی پایه ششم

کتاب ریاضی پایه ی ششم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی ابتدایی تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توجّه به این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوّه ی تفکّر و تعقّل و رشد توانایی حلّ مسئله است. رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست ولی مدّ نظر قراردادن آن می تواند جهت اصلی حرکت جامعه ی آموزش ریاضی را تعیین کند. در این میان، اصلی ترین و مؤثّرترین وظیفه بر عهده ی معلّم قرار دارد. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه های جدید ستودنی است. بر این اساس، ...
بازدید : 450 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه ششم

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که توانستیم کار مطالعه، طرّاحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی فارسی و نگارش پایه ی ششم را به فرجام برسانیم. امیدواریم آموزش این برنامه، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازان ایران اسلامی و رشد و بهبود فرایند آموزش عمومی میهن عزیزمان گردد. زبان فارسی، برای ما جایگاه و اهمّیت بسیار ارجمندی دارد؛ چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان می دهد و از دیگر سوی، درگاهِ رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است. درس فارسی، پیام آور شکوه و جلالِ فکر و فرهنگ ایران اسلامی در طول روزگاران است. جوهره ی آثار حکیمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب فارسی، از سرچشمه های زلال معارف باورشناختی دین اسلام ...
بازدید : 415 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب هدیه های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی پایه پنجم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامت شما همکار محترم، به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی یادگیری در آموزش این کتاب، توجّه به چند نکته لازم است: 1 در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در کتاب درسی ادغام شده است. 2 تدریس برخی دروس می تواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون و یا احساس نیاز آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد. 3 برای کسب اطّلاعات بیشتر درباره ی شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی توصیفی در درس هدیه های آسمان به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید. 4 به منظور تحقّق اهداف دروس، آیات و احادیث بسیاری به کار گرفته شده است تا دانش ...
بازدید : 342 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب هدیه های آسمان ویژه اقلیتهای دینی پایه پنجم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامت شما همکار محترم، به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی یادگیری در آموزش این کتاب، توجّه به چند نکته لازم است: 1 در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در کتاب درسی ادغام شده است. 2 تدریس برخی دروس می تواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون و یا احساس نیاز آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد. 3 ارزشیابی درس هدیه های آسمان، توصیفی است. برای کسب اطّلاعات بیشتر درباره ی شیوه ها و ابزار ارزشیابی به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید. 4  با توجّه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهمّی دارد، همکاران محترم در ...
بازدید : 316 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ضمیمه کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم

سال ها پيش با شنيدن نامت به ياد تعطيلي مدرسه و بازي با دوستان هم سن و سالم م يافتادم و فكر مي كردم جمعه ها همه جا تعطيل مي شود. كم كم با سخنان پدر ، مادر ، معلّم و خطيب جمعه ، بيشتر تو را شناختم. هيچ گاه فراموش نمي كنم كه در اوّلين نماز جمعه اي كه در مسجد جامع به جا آوردم، از خطيب شنيدم: رسول الله )صلي الله عليه و علي آله( مي فرمايد: .» خداوند اين روز را عيد قرار داده است. پس در اين روز غسل كنيد « پيامبر به خوشبويي و مسواك زدن در اين روز بیشتر تشويق كرده و فرمان داده « : خطيب ادامه داد .» است جمعه ي عزيز! اكنون دوست دارم هفت نام براي رنگ هايت انتخاب ...
بازدید : 324 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :
Page 1 of 512345