منوی اصلی
دسته پایه پنجم 9 مطلب

دانلود کتاب هدیه های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی پایه پنجم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامت شما همکار محترم، به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی یادگیری در آموزش این کتاب، توجّه به چند نکته لازم است: 1 در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در کتاب درسی ادغام شده است. 2 تدریس برخی دروس می تواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون و یا احساس نیاز آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد. 3 برای کسب اطّلاعات بیشتر درباره ی شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی توصیفی در درس هدیه های آسمان به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید. 4 به منظور تحقّق اهداف دروس، آیات و احادیث بسیاری به کار گرفته شده است تا دانش ...
بازدید : 342 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب هدیه های آسمان ویژه اقلیتهای دینی پایه پنجم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامت شما همکار محترم، به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی یادگیری در آموزش این کتاب، توجّه به چند نکته لازم است: 1 در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در کتاب درسی ادغام شده است. 2 تدریس برخی دروس می تواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون و یا احساس نیاز آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد. 3 ارزشیابی درس هدیه های آسمان، توصیفی است. برای کسب اطّلاعات بیشتر درباره ی شیوه ها و ابزار ارزشیابی به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید. 4  با توجّه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهمّی دارد، همکاران محترم در ...
بازدید : 316 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ضمیمه کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم

سال ها پيش با شنيدن نامت به ياد تعطيلي مدرسه و بازي با دوستان هم سن و سالم م يافتادم و فكر مي كردم جمعه ها همه جا تعطيل مي شود. كم كم با سخنان پدر ، مادر ، معلّم و خطيب جمعه ، بيشتر تو را شناختم. هيچ گاه فراموش نمي كنم كه در اوّلين نماز جمعه اي كه در مسجد جامع به جا آوردم، از خطيب شنيدم: رسول الله )صلي الله عليه و علي آله( مي فرمايد: .» خداوند اين روز را عيد قرار داده است. پس در اين روز غسل كنيد « پيامبر به خوشبويي و مسواك زدن در اين روز بیشتر تشويق كرده و فرمان داده « : خطيب ادامه داد .» است جمعه ي عزيز! اكنون دوست دارم هفت نام براي رنگ هايت انتخاب ...
بازدید : 324 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پای هی پنجم ابتدایی را تولید و به شما تقدیم کنیم. مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که درباره ی انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …( سخن می گوید. به همین دلیل، این حوزه مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوز هی موضوعی انتخاب شده است: ١ فضا و مکان ٢ زمان، تداوم و ...
بازدید : 401 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه پنجم

دانش آموزان عزىز سعى کنىم همه ى کتاب هاى درسى خود، به وىژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آىات نورانى قرآن کرىم است به خوبى نگه دارى کرده و در رعاىت پاکىزگى و احترام به آن بکوشىم. هم چنین خوب است در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم. شاىسته است اىن کتاب را در کتابخانه ى خود نگه دارى کنىد ى ا در پاىان سال تحصىلى به مدرسه تحوىل دهىد. همکاران عزىز و دانش آموزان گرامى اىن کتاب به وسىله ى یک حلقه نوار آموزشى، که قبلا در اختىار سازمان هاى آموزش و پرورش استان ها قرار گرفته است، تدرىس مى شود. استفاده از اىن نوار آموزشى در خارج از کلاس نىز توصىه مى شود؛ دانش آموزان عزىز مى توانند با همکارى معلم محترم نسبت به تهىه ی ...
بازدید : 357 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه پنجم

كتابيك‌ه پيش روي شما همكاران گرامي گشوده شده، حلقه ي مياني از زنجيره ي دوره ي دوم ابتدايي است. دوره ي اوّل ابتدايي، سه سال نخست ) اوّل تا سوم( و دوره ي دوم، سه سال دوم )چهارم تا ششم( ابتدايي را در بر م يگيرد. بنابراين ساختار و محتواي فارسي پايه ي پنجم از سويي با پايه ي چهارم و پايه هاي پيش از آن، و از سوي ديگر با پايه ي ششم و بالاتر بايد پيوستگي و همخواني داشته باشد. در سازماندهي ساختار و تدوين محتوا، تلاش كرده ايم اين هماهنگي و نظام پيوستاري را حفظ كنيم. درك اين انسجام دروني برنامه و كشف پيوستگي هاي عناصر سازه اي آن، آموزش را به مسير درست ميك‌شاند و فرايند ياددهي  يادگيري را نيز معنادارتر مي سازد. ...
بازدید : 487 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه پنجم

پروردگار حكيم را سپاس مي گوييم كه يك سال ديگر براي خدمتگزاري به نظام تعليم و تربيت ميهن عزيزمان ايران، به ما فرصت داد. شكر اين نعمت را به جاي مي آوريم و از درگاه خداي رحمان، توفيق در كارها را خواستاريم. كتابي كه پيش رو داريد، حلقه ي مياني از زنجيره ي دور هي دوم ابتدايي است. دوره ي اوّل ابتدايي، سه سال نخست) اوّل تا سوم( و دوره ي دوم، سه سال دوم) چهارم تا ششم( ابتدايي را در برم يگيرد. بنابراين، ساختار و محتواي فارسي پاي هي پنجم از سويي با پايه ي چهارم و پايه هاي پيش از آن، پيوند دارد و از ديگر سو، بايد با پايه ي ششم و بالاتر پيوستگي و همخواني داشته باشد. در سازماندهي ساختار و ...
بازدید : 340 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب علوم تجربی پایه پنجم

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملیّ است. براساس جهت گیری های این برنامه، تعریف شده است. در همین » کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند « علوم تجربی راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه ی بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملیّ و جهانی از ضرورت های علوم تجربی تلقی می شود. به همین دلیل، باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم سودمند و هدف دار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر و خلّق پرورش دهد، در ...
بازدید : 362 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ریاضی پایه پنجم

کتاب ریاضی پایه ی پنجم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی ابتدایی تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توجّه به این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوّه ی تفکر و تعقّل و رشد توانایی حلّ مسئله است. رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست ولی مدّ نظر قراردادن آن می تواند جهت اصلی حرکت جامعه ی آموزش ریاضی را تعیین کند. در این میان، اصلی ترین و مؤثّرترین وظیفه بر عهده ی معلّم قرار دارد. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه های جدید ستودنی است. بر این اساس، ...
بازدید : 356 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نویسنده: Mojtaba
دانلود :