منوی اصلی
دسته پایه هشتم 19 مطلب
Page 1 of 212

دانلود کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه هشتم

نوشتن در دنياي امروز، يكي از مهارت هاي بهتر زيستن و از تواناي يهاي زباني است كه در پي سه مهارت ديگر)گوش دادن، سخ نگفتن و خواندن( جاي م يگيرد. گو شدادن و سخ نگفتن را از خُردسالي به طور تدريجي و طبيعي فرا مي گيريم؛ خواندن را پس از حضور در مدرسه و آموزش و تمرين و تكرار، مي آموزيم؛ امّا نوشتن بعد از آشنايي با الفباي خواندن، آغاز م يشود. به همين سبب، مهارتِ نوشتن را نتيجه و محصول خواندن مي دانيم. از ديد ما توانايي بيان مقصود در قالب نوشته، نياز اول ةي زندگي اجتماعي و مؤثّرترين راه ارتباطي در جهان امروز و فضاي رسان ههاي نوپديد است. اين برنامه، در پي پرورش چنين رويكردي در فضاي آموزش عمومي است و پس از سا لها، اكنون ...
بازدید : 309 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه هشتم

پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که بختِ بلندِ خدمت به آموزش عمومی کشور را روزی ما قرار داده است. پس از حمد و ستایش پروردگار مهربان، به آگاهی همکاران ارجمند می رسانیم که کتاب فارسی پایۀ هشتم، بر بنیاد رویکرد عام یعنی شکوفایی فطرت ،» برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران « الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانۀ علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل و جلوه های آن در چهار پهنۀ خود، خلق، خلقت و خالق ، ،» برنامۀ حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی « بر پایۀ سازماندهی و تألیف شده است. امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورشِ بایسته تر نوجوانان یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای ...
بازدید : 409 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایهٔ هشتم دورهٔ اوّل متوسطه را به شما تقدیم کنیم. با توجه به بروز مشکلات ناشی از تعدد دروس و درخواست شما معلمان عزیز از سال ها قبل و همچنین سیاست های آموزشی و خط مشی های برنامهٔ درسی ملی مبنی بر تلفیق دروس مرتبط، اکنون درس مطالعات اجتماعی در قالب یک عنوان کتاب و موضوع درسی به دانش آموزان عزیز ارائه می شود. مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…( بحث می کند. به همین دلیل، این حوزه، مفاهیم رشته ...
بازدید : 588 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ضمیمه پیام های آسمان پایه هشتم

نماز جماعت که تمام شد، نادر از صف جلویی آمد و کنار من نشست: سلام آهسته سلامش را جواب دادم و با او دست دادم، نادر گفت: «ذکرهای پس از نماز را که خواندی، بلند شو تا برویم. » گفتم: نادر جان! هیچ م یدانی باید نمازت را دوباره از اول بخوانی؟ چرا؟ برای اینکه نمازی که الآن خواندی باطل بود! نادر خیلی تعجب کرد. دوباره پرسید: چرا؟ من پیراهنت را بعد از نماز دیدم، پشت آستینت خونی بود، با لباس نجس نمی شود نماز خواند. تو مطمئنی؟ باور نم یکنی؟ اینجاست، ببین. او را کمک کردم تا پیراهنش را بچرخاند و آ نرا ببیند، وقتی آ نرا دید گفت: این که فقط یک قطرهٔ خون است؛ یعنی این مقدار خون، نماز را باطل می کند؟ کاری ندارد، برویم از امام جماعت ...
بازدید : 280 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب پیام های آسمان پایه هشتم

به شما تبریک م یگوییم که توفیق هدایت نس لهای آینده را  که همان رسالت انبیاست  به عهده دارید. ب یشک انجام مخلصانه این مسئولیت، رسالتی است که در دنیا هیچ میزانی نمی تواند آن را بسنجد و پاداش آن در عالم طبیعت قابل پرداخت نیست. هیچ جایگاهی در جامعه به جایگاه معلم نم یرسد؛ چرا که در دنیا هیچ موجودی به شأن انسان نم یرسد و انسان امانت در دست معلم است. معلم پس از والدین اوّلین کسی است که م یتواند نقش نیک یا بد را بر لوح سفید و آمادهٔ اذهان دانش آموزان بنگارد و این چنین دست توانای معلم، چشم انداز آینده را ترسیم م یکند. معلم م یتواند جامعه را شجاع یا ترسو، بخشنده یا بخیل، فداکار یا خودپرست، اهل علم ...
بازدید : 320 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ریاضی پایه هشتم

کتاب ریاضی هشتم در راستای برنامهٔ درسی ملّی و در ادامهٔ تغییر کتاب درسی هفتم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طرّاحی شده اند. به طور معمول دانش آموزان در این فعّالیت ها با دشواری و چالش روبه رو خواهند شد و این موضوع نه تنها نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلّم همراه باشد، نتیجه ای مناسب به دنبال دارد. مواجه کردن دانش آموزان با مسئله، امری هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمار می رود. کمک به دانش آموز نباید با دراختیارگذاشتن حلّ مسئله یکسان تلقی شود. کمک ها و راهنمایی ها باید تا جایی باشد که شوق ...
بازدید : 331 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب کار و فناوری پایه هشتم

خداوند سبحان را سپاس م ىگو ىىم که در پناه لطف و رحمتش به ما اىن توفىق را عناىت فرمود تا بتوانىم برگ دىگرى از اوراق سند مبانى نظرى تحول بنىادىن در نظام تعلىم و تربىت رسمى عمومى جمهورى اسلامى اىران را عملىاتى کنىم. ىکى از دغدغه هاى همىشگى دبىران و مربىان عزىز در مقاطع مختلف تحصیل، عدم توجه به مهارت هاى شهروندى، شاىستگ ىها و صلاحىت هاى حرفه اى و شغلى و هداىت متربیان و دانش آموزان به سوى شغل مطلوب است. سند برنامه درسى ملى مصوب سال 1391 ، در حوزه تربىت و ىادگىرى کار وفناورى به شاىستگ ىها و مهار تها در چهار قلمرو شاىستگ ىهاى غىرفنى و فنى دنىاى کار، شاىستگ ىهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات و شاىستگى ىادگىرى مادام العمر فنى و ...
بازدید : 315 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب کار انگلیسی پایه هشتم

به لطف خداوند متعال و در سایهٔ عنایات حضرت ولی عصر )عج اللّه تعالی فرجه الشّریف(، امروزه ایران اسلامی، مقتدر و عزتمند دستاوردهای فراوانی برای تعامل در عرصه های مختلف بین المللی به ویژه در بخش های علمی، فرهنگی و پژوهشی در اختیار دارد. در این بین نقش زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی اهمیتی روزافزون می یابد. با در نظر گرفتن این مهم، نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در آموزش توانایی های کاربردی زبان های خارجی به نسل آینده ساز ایران اسلامی برجسته می نماید. لذا تهیه و تدوین بستهٔ آموزش زبان انگلیسی براساس راهنمای برنامهٔ درسی ملی و با توجه به فرهنگ اصیل و هویت ارزشمند اسلامی  ایرانی و توانمندی های علمی پژوهشگران کشورمان صورت ...
بازدید : 452 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب انگلیسی ۲ پایه هشتم

به لطف خداوند متعال و در سایهٔ عنایات حضرت ولی عصر )عج اللّه تعالی فرجه الشّریف(، امروزه ایران اسلامی، مقتدر و عزتمند دستاوردهای فراوانی برای تعامل در عرصه های مختلف بین المللی به ویژه در بخش های علمی، فرهنگی و پژوهشی در اختیار دارد. در این بین نقش زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی اهمیتی روزافزون می یابد. با در نظر گرفتن این مهم، نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در آموزش توانایی های کاربردی زبان های خارجی به نسل آینده ساز ایران اسلامی برجسته می نماید. لذا تهیه و تدوین بستهٔ آموزش زبان انگلیسی براساس راهنمای برنامهٔ درسی ملی و با توجه به فرهنگ اصیل و هویت ارزشمند اسلامی  ایرانی و توانمندی های علمی پژوهشگران کشورمان صورت ...
بازدید : 564 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فرهنگ و هنر پایه هشتم

شما در سال گذشته با مجموعهٔ گوناگونی از رشته ها و فعّالیت های هنری و همچنین بعضی از آثار فرهنگی و هنری کشور عزیزمان ایران، آشنا شدید. در پایهٔ هفتم با توجه به نیازها و استعدادهای خود، فعّالیت های هنری مورد علاقه تان را انتخاب کردید و نه تنها خلّقیت هنری خود را در رشته های هنری مختلف نشان دادید بلکه زیبایی های پیرامون تان را نیز بهتر درک کردید. علاوه بر این با گوشه ای از تاریخ و میراث فرهنگی و هنری کهن و غنی خود آشنا شدید و از آن لذّت بردید. امسال نیز مجموعه ای دیگر از فعّالیت های فرهنگی و هنری را برای شما آماده کرده ایم. در بخش هنرهای تجسمی، همچون سال گذشته، طرّاحی از جمله فعّالیت هایی است که لازم ...
بازدید : 417 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نویسنده: Mojtaba
دانلود :
Page 1 of 212