منوی اصلی
دسته پایه هفتم 20 مطلب
Page 1 of 212

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم دورهٔ اوّل متوسطه را به شما تقدیم کنیم. با توجه به بروز مشکلات ناشی از تعدّد دروس و درخواست شما معلمان عزیز از سال ها قبل و همچنین سیاست های آموزشی و خط مشی های برنامهٔ درسی ملّی مبنی بر تلفیق دروس مرتبط، اکنون درس مطالعات اجتماعی در قالب یک عنوان کتاب و موضوع درسی به دانش آموزان عزیز ارائه می شود. مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال،گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…( بحث می کند. به همین دلیل، این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد ...
بازدید : 335 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه هفتم

پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که توفیق داد تا در پناه لطف و رحمتش، تألیف فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسّطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به فرجام برسد. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی نوجوانان و آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای اجرای نیکوتر این برنامه، توجّه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب می کنیم: این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی می پردازد و با کتاب های فارسی دورهٔ ابتدایی، پیوستگی دارد، به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های ...
بازدید : 357 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم

نوشتن در دنياي امروز، كيي از مهارت هاي بهتر زيستن و از تواناي يهاي زباني است كه در پي سه مهارت ديگر )گوش دادن، سخن گفتن و خواندن( جاي م يگيرد. گوش دادن و حرف زدن را از خُردسالي به طور تدريجي و طبيعي فرا مي گيريم؛ خواندن را پس از حضور در مدرسه و آموزش و تمرين و تكرار، مي آموزيم؛ امّا نوشتن بعد از آشنايي با الفبا، آغاز مي شود. به همين سبب، مهارت نوشتن را نتيجه و محصول خواندن مي دانيم. از ديد ما، توانايي بيان مقصود در قالب نوشته، نياز اول ةي زندگي اجتماعي و مؤثّرترين راه ارتباطي در جهان امروز و فضاي رسانه هاي نو پديد است. اين برنامه، در پي پرورش چنين رو كيردي در فضاي آموزش عمومي است و پس از ...
بازدید : 377 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی استعدادهای درخشان پایه هفتم

 کتابی که اکنون پیش روی شماست، افزوده هایی است بر دو کتاب «فارسی » و «آموزش مهارت های نوشتاری » پایۀ هفتم دورة اوّل متوسّطه، تا با توانایی های دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان همسوییِ بیشتری یابد. کتاب، هم دربرگیرندة بخش های آموزشیِ گسترده تر یا ژر فتر از کتاب درسی است، هم دربردارندة تمرین هایی برای ورزیدگیِ دانش آموزان و چیرگیشان بر مفاهیم آموزشی. از نگاهی فراگیر می توان مباحث کتاب را در چهار بخش بنیادین گنجاند: متون فارسی: حاشیه هایی بر متن های زبانی و ادبی کتاب فارسی است که در آن، به ویژه بر واژه شناسی تأکید گذاشته ایم؛ ب هگونه ای که دانش آموزان بر معنای واژه ها درنگ کنند و در پیوندهای معناییِ واژه ها بیندیشند و بتوانند معنای واژه های ناآشنا ...
بازدید : 352 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب علوم تجربی پایه هفتم

علوم تجربی یکی از یازده حوزهٔ یادگیری در برنامهٔ درسی ملی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است. به همین دلیل شناخت و استفادهٔ مسئولانه از طبیعت به مثابهٔ بخشی از آفرینش الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است. به همین دلیل باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خلاق پرورش دهد در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجه قرار گیرد. ...
بازدید : 325 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ریاضیات تکمیلی پایه هفتم

ریاضیات که در زبان پارسی قدیم انگارش خوانده میشد را بیشتر دانش برسی کمیتها ، ساختارها، فضا و دگرگونی تعریف میکنند.   دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی میداند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف ها به نتایج دقیق و جدیدی میرسیم. با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به شمار نمیرود ولی ساختار های ویژه ای که ریاضی دانان میپژوهند بیشتر از دانش های طبیعی به ویژه فیزیک سرچشمه میگیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض گونه مجرد گسترش پیدا میکنند به طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی باز میگردند تا جوابشان را با آن مقایسه و برسی کنند. کد کتاب: 103/1 دوره تحصیلی: پایه هفتم سال تحصیلی: 95-96
بازدید : 313 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ریاضی پایه هفتم

در دورهٔ ابتدایی با مفاهیم حساب و هندسه آشنا شدید. در دورهٔ اوّل متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می کنید و آن را به کار می برید تا معلومات ریاضی خود را افزایش دهید؛ اما چگونه باید ریاضیات را آموخت؟ برای یادگیری ریاضی، خودتان دست به کار شوید؛ در کلاس نقش فعّالی داشته باشید؛ فقط شنونده بودن کافی نیست. فعالیت های کتاب درسی به شما کمک می کنند تا در جریان کلاس سهیم باشید. متن فعالیت ها را با دقّت بخوانید و به صورت فردی یا گروهی کارهای خواسته شده را انجام دهید. مهم ترین قسمت فعالیت ها، بخش نتیجه گیری است. آن قسمت ها را به صورت کامل بنویسید. کشیدن یک شکل مناسب می تواند به حلّ مسئله کمک کند یا به طور ...
بازدید : 398 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب کار و فناوری پایه هفتم

سال گذشته شما در درس کار و فناوری پایه ششم مهارت های مختلفی همانند کار با رایانه و ساخت وسایل را به دست آوردید. همچنین با برخی از مشاغل نیز آشنا شدید. این دوره از زندگی شما بسیار مهم است. چرا که در پایه های هفتم، هشتم و نهم علاوه بر اینکه خود را بهتر می شناسید، می خواهید برای آینده زندگی خود و انتخاب رشته تصمیم بگیرید.درس کار و فناوری به شما کمک زیادی می کند تا آینده خود را بهتر بسازید. درس کار و فناوری پایه هفتم شما را در مهارت هایی توانمند می سازد که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید.کار با چوب، تهیه و نگهداری پوشاک، تهیه و نگهداری خوراک، پرورش گیاه و کار با رایانه از جمله این مهارت ...
بازدید : 322 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب پیام های آسمان پایه هفتم

به شما تبریک م یگوییم که توفیق هدایت نس لهای آینده را  که همان رسالت انبیاست به عهده دارید. بی شک انجام مخلصانه این مسئولیت، رسالتی است که هیچ میزانی در دنیا قابلیت سنجش آن را ندارد و پاداش آن در عالم طبیعت قابل پرداخت نیست. هیچ جایگاهی در جامعه به جایگاه معلم نمی رسد؛ چرا که در دنیا هیچ موجودی به شأن انسان نمی رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج کردن انسان ها از ظلمت گمراهی به نور هدایت و صراط مستقیم است. معلم کسی است که اولین نقش های نیک یا بد را می تواند بر لوح سفید و آمادهٔ اذهان دانش آموزان بنگارد و این چنین دست توانای معلم، چشم انداز آینده را ترسیم می کند. معلم می تواند ...
بازدید : 275 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ضمیمه پیام های آسمان پایه هفتم

استاد شدن در تمام زمینه ها برای انسان ممکن نیست. به همین جهت پیروی از متخصصان و صاحب نظران، در رشته های مختلف کاری بسیار عاقلانه و پسندیده است. به عنوان مثال برای مداوا باید به پزشکی که سال ها در این زمینه درس خوانده مراجعه کنیم. در مسائل دینی نیز همین طور است. به کسی که توانایی لازم را برای بیرون آوردن احکام از قرآن، سنت و… پیدا کرده مجتهد می گویند و تلاش مجتهد برای بیرون آوردن احکام را اجتهاد می نامند. پیروی فرد غیرمجتهد از عالم مجتهد، تقلید نام دارد و به انجام دهنده تقلید، مقلد می گویند. تقلید تصمیمی عاقلانه است که مقلد برای اطمینان از درستی اعمال دینی، آن را انجام می دهد. باید دانست که تقلید در مسائل اعتقادی و باورهای دینی، صحیح ...
بازدید : 296 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نویسنده: Mojtaba
دانلود :
Page 1 of 212