منوی اصلی
برچسب آموزش قرآن 7 مطلب

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه نهم

قرآن کرىم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام هر نوع تعلىم و تربىتی از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه ىافته است. قرآن کریم در آیات بسیاری خود را معرفی می کند و از وظایف و شئون پیامبر اکرم )ص( و مردم نسبت به خود سخن می گوید. قرآن کریم خود را کتابی می داند که مردم را از تاریکی های جهل و خودخواهی به سوی .) نور معرفت، بصیرت و سعادت راهنمایی می کند )ابراهیم ١ قرآن کریم از چنان جایگاه و ارزشی برخوردار است که از یک سو تلاوت آیات و تعلیم آن از مهم ترین وظایف و شئون پیامبر اکرم )ص( معرفی شده )جمعه ٢( و از سوی دیگر تلاوت مستمر، درک معنا ...
بازدید : 470 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه هشتم

قرآن کرىم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام هر نوع تعلىم و تربىت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه ىافته است. اوّلین آیهٔ سوره مبارکهٔ ابراهیم می فرماید: قرآن از سوی خداوند بزرگ نازل شده است تا پیامبر اکرم)ص( با تعلیم آن، مردم را از تاریکی های جهل و خودخواهی به سوی نور معرفت و هدایت و راه سعادت و یکتاپرستی راهنمایی کند. قرآن کریم تلاوت آیات،تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت را از مهم ترین وظایف و شئون پیامبر اکرم )ص( می داند. انس با قرآن کریم، قرائت و تلاوت مستمر و روزانهٔ آن،درک معنای عبارات و آیات و تلاش برای تزکیهٔ هرچه بیشتر، به منظور فهم بهتر قرآن و عمل به دستورهای ...
بازدید : 455 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه هفتم

قرآن کرىم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام، هر نوع تعلىم و تربىت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه ىافته است. خداوند در دومین آیه از سوره مبارکهٔ جمعه، آن گاه که از بعثت پیامبر اکرم صلی اللهّٰ علیه و آله سخن می گوید، برنامهٔ این بعثت و رسالت را در تلاوت آیات الهی، تزکیهٔ مردم، تعلیم قرآن کریم و حکمت الهی خلاصه می کند. این آیه آن قدر اهمیت و جامعیت دارد که می توان گفت تمامی هدایت الهی، احکام دین و رستگاری در دو جهان، در گرو عمل به آن است. علاقه و انس با قرآن کریم، قرائت و تلاوت مستمر و روزانهٔ آن، درک معنای عبارات و آیات و ...
بازدید : 381 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه ششم

دانش آموزان عزىز سعى کنىم همه ى کتاب هاى درسى خود به وىژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آىات نورانى قرآن کرىم است به خوبى نگهدارى کنیم و در رعاىت پاکىزگى و احترام به آن بکوشىم. همچنین خوب است در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم. همکاران عزىز و دانش آموزان گرامى اىن کتاب به وسىله ی لوح فشرده )کتاب گویا(، که قبلاً در اختىار ادارات کلّ آموزش و پرورش استان ها قرار گرفته است، تدرىس مى شود. استفاده از اىن لوح در خارج از کلاس نىز توصىه مى شود؛ دانش آموزان عزىز مى توانند با همکارى معلّم محترم، نسبت به تهىه ی لوح فشرده ی آموزش قرآن پایه ی ششم از طرىق نماىندگى انتشارات مدرسه در تمام شهرستان ها اقدام کنند. پدر و مادرگرامى ! فرزند، هدیه و ...
بازدید : 364 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه پنجم

دانش آموزان عزىز سعى کنىم همه ى کتاب هاى درسى خود، به وىژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آىات نورانى قرآن کرىم است به خوبى نگه دارى کرده و در رعاىت پاکىزگى و احترام به آن بکوشىم. هم چنین خوب است در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم. شاىسته است اىن کتاب را در کتابخانه ى خود نگه دارى کنىد ى ا در پاىان سال تحصىلى به مدرسه تحوىل دهىد. همکاران عزىز و دانش آموزان گرامى اىن کتاب به وسىله ى یک حلقه نوار آموزشى، که قبلا در اختىار سازمان هاى آموزش و پرورش استان ها قرار گرفته است، تدرىس مى شود. استفاده از اىن نوار آموزشى در خارج از کلاس نىز توصىه مى شود؛ دانش آموزان عزىز مى توانند با همکارى معلم محترم نسبت به تهىه ی ...
بازدید : 357 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه سوم

سعی کنیم از همه ی کتاب های درسی خود به ویژه کتاب آموزش قرآن که دارای آیات نورانی قرآن کریم است، به خوبی محافظت کنیم، همیشه آن را پاکیزه نگه داریم و در احترام به آن بکوشیم؛ و چه خوب است همیشه در کلاس قرآن با وضو باشیم. شایسته است در پایان سال تحصیلی، این کتاب را در کتابخانه ی خود نگه داری کنیم یا به مدرسه تحویل دهیم. کد کتاب: 12/1 دوره تحصیلی: پایه سوم سال تحصیلی: 95-96
بازدید : 370 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه اول

با اهداى سلام و آرزوى توفىق و سلامتى براى شما همکار محترم، به منظور موفقىت هرچه بىشتر در آموزش قرآن، توجه شما را به برخى نکات مهم جلب مى نما ىىم. هرچند تفصىل اىن مطالب در کتاب راهنماى معلم ارائه مى شود، ولى بىان مختصر اىن نکات، مفىد است. پىش از انجام هر کارى بر خدا توکل کنىد و به لطف و رحمت او امىدوار باشىد و بدانىد هرکس در راه خدا تلاش کند، خدا او را راهنماىى مى کند و همواره پشتىبان نىکوکاران است. وَ الَّذىنَ جاهدَوا فىنا لَنَهۡدِىَنَّهُمۡ سُبُلَنا وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الۡمُحۡسِنىنَ سوره ی عنکبوت، آىه ی 69 توفىق در هر کارى نىازمندِ داشتن برنامه در انجام آن است. مهم ترىن مسائل مربوط به آموزش اىن کتاب در بخش هاى زىر تقدىم مى ...
بازدید : 349 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
نویسنده: Mojtaba
دانلود :