منوی اصلی
برچسب دانلود کتاب آموزش قرآن جدید 6 مطلب

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه نهم

قرآن کرىم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام هر نوع تعلىم و تربىتی از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه ىافته است. قرآن کریم در آیات بسیاری خود را معرفی می کند و از وظایف و شئون پیامبر اکرم )ص( و مردم نسبت به خود سخن می گوید. قرآن کریم خود را کتابی می داند که مردم را از تاریکی های جهل و خودخواهی به سوی .) نور معرفت، بصیرت و سعادت راهنمایی می کند )ابراهیم ١ قرآن کریم از چنان جایگاه و ارزشی برخوردار است که از یک سو تلاوت آیات و تعلیم آن از مهم ترین وظایف و شئون پیامبر اکرم )ص( معرفی شده )جمعه ٢( و از سوی دیگر تلاوت مستمر، درک معنا ...
بازدید : 469 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه هشتم

قرآن کرىم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام هر نوع تعلىم و تربىت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه ىافته است. اوّلین آیهٔ سوره مبارکهٔ ابراهیم می فرماید: قرآن از سوی خداوند بزرگ نازل شده است تا پیامبر اکرم)ص( با تعلیم آن، مردم را از تاریکی های جهل و خودخواهی به سوی نور معرفت و هدایت و راه سعادت و یکتاپرستی راهنمایی کند. قرآن کریم تلاوت آیات،تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت را از مهم ترین وظایف و شئون پیامبر اکرم )ص( می داند. انس با قرآن کریم، قرائت و تلاوت مستمر و روزانهٔ آن،درک معنای عبارات و آیات و تلاش برای تزکیهٔ هرچه بیشتر، به منظور فهم بهتر قرآن و عمل به دستورهای ...
بازدید : 454 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه هفتم

قرآن کرىم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام، هر نوع تعلىم و تربىت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه ىافته است. خداوند در دومین آیه از سوره مبارکهٔ جمعه، آن گاه که از بعثت پیامبر اکرم صلی اللهّٰ علیه و آله سخن می گوید، برنامهٔ این بعثت و رسالت را در تلاوت آیات الهی، تزکیهٔ مردم، تعلیم قرآن کریم و حکمت الهی خلاصه می کند. این آیه آن قدر اهمیت و جامعیت دارد که می توان گفت تمامی هدایت الهی، احکام دین و رستگاری در دو جهان، در گرو عمل به آن است. علاقه و انس با قرآن کریم، قرائت و تلاوت مستمر و روزانهٔ آن، درک معنای عبارات و آیات و ...
بازدید : 379 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه ششم

دانش آموزان عزىز سعى کنىم همه ى کتاب هاى درسى خود به وىژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آىات نورانى قرآن کرىم است به خوبى نگهدارى کنیم و در رعاىت پاکىزگى و احترام به آن بکوشىم. همچنین خوب است در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم. همکاران عزىز و دانش آموزان گرامى اىن کتاب به وسىله ی لوح فشرده )کتاب گویا(، که قبلاً در اختىار ادارات کلّ آموزش و پرورش استان ها قرار گرفته است، تدرىس مى شود. استفاده از اىن لوح در خارج از کلاس نىز توصىه مى شود؛ دانش آموزان عزىز مى توانند با همکارى معلّم محترم، نسبت به تهىه ی لوح فشرده ی آموزش قرآن پایه ی ششم از طرىق نماىندگى انتشارات مدرسه در تمام شهرستان ها اقدام کنند. پدر و مادرگرامى ! فرزند، هدیه و ...
بازدید : 364 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه پنجم

دانش آموزان عزىز سعى کنىم همه ى کتاب هاى درسى خود، به وىژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آىات نورانى قرآن کرىم است به خوبى نگه دارى کرده و در رعاىت پاکىزگى و احترام به آن بکوشىم. هم چنین خوب است در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم. شاىسته است اىن کتاب را در کتابخانه ى خود نگه دارى کنىد ى ا در پاىان سال تحصىلى به مدرسه تحوىل دهىد. همکاران عزىز و دانش آموزان گرامى اىن کتاب به وسىله ى یک حلقه نوار آموزشى، که قبلا در اختىار سازمان هاى آموزش و پرورش استان ها قرار گرفته است، تدرىس مى شود. استفاده از اىن نوار آموزشى در خارج از کلاس نىز توصىه مى شود؛ دانش آموزان عزىز مى توانند با همکارى معلم محترم نسبت به تهىه ی ...
بازدید : 355 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه چهارم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما همکار محترم، به منظور موفقیت هرچه بیش تر در آموزش قرآن، توجه شما را به برخی نکات مهم جلب می نماییم. هر چند تفصیل این مطالب در کتاب راهنمای معلم ارائه می شود، ولی امید است در این جا بیان مختصر این نکات، مفید باشد. پیش از انجام هر کاری بر خدا توکل کنید و به لطف و رحمت او امیدوار باشید و بدانید هرکس که در راه خدا تلاش کند قطعاً خدا او را راهنمایی می کند و همیشه پشتیبان نیکوکاران است. مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب به شرح زیر است. توجه و عمل به این امور، ضامن موفقیت بیش تر شماست. کد کتاب: 17/1 دوره تحصیلی: پایه چهارم سال تحصیلی: 95-96
بازدید : 368 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :