منوی اصلی
برچسب دانلود کتاب فارسی 7 مطلب

دانلود کتاب فارسی پایه نهم

سپاس ب كيران، خداي رحمان را که بختِ بلندِ خدمت به آموزش عمومي کشور را بهرة ما ساخت. پس از ستايش پروردگار مهربان، يادآورمي شويم کتاب فارسي پايۀ نهم، بر بنياد يعني شکوفايي فطرت الهي، ،» برنامۀ درسي ملّي جمهوري اسلامي ايران « رويکرد عام استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ايمان، اخلاق و عمل( و جلوه هاي ،» برنامۀ درسي فارسي « آن در چهار پهنۀ )خود، خلق، خلقت و خالق(، بر پايۀ اهداف سازماندهي و تأليف شده است. اميدواريم آموزش اين کتاب، به رشد و شکوفايي زبان و ادب فارسي و پرورشِ شايستگي ها در نسل نوجوان و جوانان، ياري رساند و به گشايش کرانه هاي اميد و روشنايي فراروي آينده سازان ايران عزيز بينجامد. براي اجراي نيکوتر اين برنامه و اثربخشي فرايند آموزش، ...
بازدید : 547 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه هشتم

پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که بختِ بلندِ خدمت به آموزش عمومی کشور را روزی ما قرار داده است. پس از حمد و ستایش پروردگار مهربان، به آگاهی همکاران ارجمند می رسانیم که کتاب فارسی پایۀ هشتم، بر بنیاد رویکرد عام یعنی شکوفایی فطرت ،» برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران « الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانۀ علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل و جلوه های آن در چهار پهنۀ خود، خلق، خلقت و خالق ، ،» برنامۀ حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی « بر پایۀ سازماندهی و تألیف شده است. امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورشِ بایسته تر نوجوانان یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای ...
بازدید : 411 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه هفتم

پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که توفیق داد تا در پناه لطف و رحمتش، تألیف فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسّطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به فرجام برسد. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی نوجوانان و آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای اجرای نیکوتر این برنامه، توجّه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب می کنیم: این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی می پردازد و با کتاب های فارسی دورهٔ ابتدایی، پیوستگی دارد، به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های ...
بازدید : 357 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه ششم

پروردگار مهربان را سپاس می گویيم که درپی استقرار پایه ی ششم ابتدایی، توانستيم با تکيه بر مبانی تعليم و تربيت اسلامی و نيز توجّه به چهارچوب برنامه ی درسی ملّی به بازنگری محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهيه، طرّاحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانيم. اميدواریم آموزش این محتوا، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازان ایران اسلامی و رشد و بهبود فرایند آموزش عمومی ميهن عزیزمان شود. زبان فارسی، جایگاه و اهمّيت بسيار ارجمندی دارد؛ چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان م یدهد و از دیگر سوی، درگاهِ رفتن به دنيای آموزش و یادگيری دیگر علوم و فضایل است. درس فارسی، پيام آور شکوه و جلالِ فکر و فرهنگ ایران اسلامی در طول ...
بازدید : 376 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه پنجم

پروردگار حكيم را سپاس مي گوييم كه يك سال ديگر براي خدمتگزاري به نظام تعليم و تربيت ميهن عزيزمان ايران، به ما فرصت داد. شكر اين نعمت را به جاي مي آوريم و از درگاه خداي رحمان، توفيق در كارها را خواستاريم. كتابي كه پيش رو داريد، حلقه ي مياني از زنجيره ي دور هي دوم ابتدايي است. دوره ي اوّل ابتدايي، سه سال نخست) اوّل تا سوم( و دوره ي دوم، سه سال دوم) چهارم تا ششم( ابتدايي را در برم يگيرد. بنابراين، ساختار و محتواي فارسي پاي هي پنجم از سويي با پايه ي چهارم و پايه هاي پيش از آن، پيوند دارد و از ديگر سو، بايد با پايه ي ششم و بالاتر پيوستگي و همخواني داشته باشد. در سازماندهي ساختار و ...
بازدید : 329 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی مهارت های نوشتاری پایه دوم

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحوّل بنیادین و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و نیز توجّه به چهارچوب برنامه ی درسی ملّی، به بازنگری برنامه ی درسی و بازتولید محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهیّه، طرّاحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانیم. امیدواریم آموزش این برنامه، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و رشد و بهبود فرایند آموزش عمومی میهن عزیزمان گردد. برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به ویژه، کتاب فارسی، بر بنیاد یافته ها و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران تعلیم و تربیت سراسر ایران عزیز، فرصت تولّد دوباره یافت؛ ...
بازدید : 324 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی بخوانیم اول دبستان

خدای مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحوّل بنیادین و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و نیز توجّه به چهار چوب برنامه ی درسی ملیّ، به بازنگری برنامه ی درسی فارسی و باز تولید محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهیه، سازماندهی و طرّاحی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر موادّ بسته ی آموزشی را به فرجام برسانیم. امیدواریم آموزش این برنامه، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و رشد و بهبود فرایند آموزش عمومی میهن اسلامی گردد. پایه ی اوّل، که حدود کی » بخوانیم و بنویسیم « برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به طور خاص، کتاب فارسی دهه در چرخه ی آموزش رسمی کشور حضور ...
بازدید : 333 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
نویسنده: Mojtaba
دانلود :
دسته: پایه اول