منوی اصلی
برچسب دانلود کتاب مطالعات اجتماعی 6 مطلب

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایهٔ نهم دورهٔ اوّل متوسطه را پس از کتاب های پایهٔ هفتم و هشتم به شما تقدیم کنیم. مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…( بحث می کند. به همین دلیل، این حوزه، مفاهیم رشته های متعدد و مختلف چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را دربر می گیرد. در برنامۀ جدید دورۀ ابتدایی، در سازماندهی محتوا از تلفیق بیشتری استفاده می شود اما با رسیدن به دورۀ اوّل متوسطه، تلفیق کاهش می یابد و با توجه ...
بازدید : 473 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم دورهٔ اوّل متوسطه را به شما تقدیم کنیم. با توجه به بروز مشکلات ناشی از تعدّد دروس و درخواست شما معلمان عزیز از سال ها قبل و همچنین سیاست های آموزشی و خط مشی های برنامهٔ درسی ملّی مبنی بر تلفیق دروس مرتبط، اکنون درس مطالعات اجتماعی در قالب یک عنوان کتاب و موضوع درسی به دانش آموزان عزیز ارائه می شود. مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال،گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…( بحث می کند. به همین دلیل، این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد ...
بازدید : 335 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان

مطالعات اجتماعی یک حوز هی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …( بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنام هی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوز هی موضوعی انتخاب شده است: ١ فضا و مکان ٢ زمان، تداوم و تغییر ٣ فرهنگ و هویت ٤ نظام اجتماع ی ٥  منابع و فعّالیت های اقتصادی هریک از این حوزه ها به تعدادی از این رشته های مذکور ...
بازدید : 415 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پای هی پنجم ابتدایی را تولید و به شما تقدیم کنیم. مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که درباره ی انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …( سخن می گوید. به همین دلیل، این حوزه مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوز هی موضوعی انتخاب شده است: ١ فضا و مکان ٢ زمان، تداوم و ...
بازدید : 389 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …( بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده است: ١ فضا و مکان ٢ زمان، تداوم و تغییر ٣ فرهنگ و هویت ٤ نظام اجتماعی ٥  منابع و فعّالیت های اقتصادی هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور بوده ...
بازدید : 520 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان

خداوند متعال را سپاس می گو ییم که به لطف او توانستیم کتاب جدید مطالعات اجتماعی را تولید و به شما تقدیم کنیم. این کتاب بر مبنای راهنمای جدید مطالعات اجتماعی برای دوره ی آموزشی عمومی 1 نوشته شده است. مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در طیّ زمان های مختلف )گذشته، حال و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و …( بحث می کند و رشته های مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، مردم شناسی، حقوق، علوم سیاسی، مطالعات زیست محیطی و نظایر آن را دربر م یگیرد. رویکرد اصلی برنامه ی جدید مطالعات است. این برنامه سعی میک​ند زمین ههای تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ...
بازدید : 370 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :